REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER

Regulamin wypożyczalni:

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH SKLEPOKAWIARNI MANDRAGORA

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

a) dokonają zapisu w Wypożyczalni,
b) zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,
c) podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.

 1. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich – obok dokumentu tożsamości ze zdjęciem konieczna jest pisemna zgoda przynajmniej jednego z rodziców. Dane pobierane przy zapisie (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) są przechowywane w zaszyfrowanym pliku dostępnym wyłącznie dla pracowników Mandragory.
  3. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z:
  I. w przypadku gier wypożyczanych do domu:

a) deklaracją Wypożyczającego dotyczącą długości wypożyczenia wyrażonej w pełnych dobach (minimalny okres wypożyczenia to 3 doby)
b) uiszczeniem opłaty wg Cennika Wypożyczalni
c) uiszczeniem kaucji w przypadku, gdy pracownik Wypożyczalni tak zadecyduje

d)grę uważa się za oddaną w stanie dobrym po jej sprawdzeniu przez pracownika

 1. w przypadku gier wypożyczanych klientom kawiarni:a) zgłoszenia pracownikowi wypożyczanej gry

b) zgłoszenia pracownikowi zwrotu gry- grę uważa się za oddaną po jej sprawdzeniu przez pracownika

4. Klient może wypożyczyć dowolną ilość gier.
5. Opłata za wypożyczeniu gry pobierana jest z góry, zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni.
6. Minimalny okres wypożyczenia gry do domu wynosi 72 godziny.
7. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia.
9. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:

a) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub
b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
c) kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub
d) odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.

Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.
10. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zażądania wpłaty kaucji, która ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Wysokość kaucji nie przekracza 100% aktualnej ceny rynkowej gry, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Jeśli wypożyczana gra jest w momencie wypożyczeniu objęta promocją – wysokość kaucji naliczana jest na podstawie ceny gry bez uwzględnienia aktualnie obowiązującej promocji.
11. Kaucja może zostać pobrana:

a) w wysokości do 100% wartości wypożyczanej gry w przypadku Klientów korzystających z Wypożyczalni pierwszy, drugi i trzeci raz.
b) na podstawie decyzji pracownika

12. W przypadku nieterminowego zwrotu gry, zwrotu gry uszkodzonej, zdekompletowanej lub zgubienia gry pracownik Wypożyczalni ma prawo cofnięcia przywilejów Wypożyczającego i za następne wypożyczane gry naliczać kaucję ponownie w wysokości do 100% wartości gier.
13. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Z kaucji może być potrącona opłata dodatkowa za przetrzymanie gry.
14. Pracownik Wypożyczalni zobowiązany jest do poinformowania Wypożyczającego o aktualnej wartości gry w momencie wypożyczenia.
15. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.
16. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

a) kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,
b) przez Facebook ,
c) osobiście.

17. W przypadku rezerwacji przez Internetl wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika.
18. Jeżeli Wypożyczający nie zwróci gry/gier w określonym terminie, automatycznie zostanie naliczana opłata dodatkowa za przetrzymanie gier wg stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.
19. Wypożyczający ma prawo do prolongaty wypożyczonej gry gdy:

a) gra nie została zamówiona przez innego Klienta Wypożyczalni
b) Wypożyczający nie zalega z żadnymi opłatami

20. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry o 3 dni, Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Koszt wysłania przypomnienia naliczany jest według stawki określonej w Cenniku Wypożyczalni.
21. Przypomnienie o konieczności zwrotu gry wysyłane jest:

a) SMSem
b) przez Facebook

 1. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
  23. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  24. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni.
  Zapoznałem/zapoznałam się z ww. Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


  …………………………………………………………………………………. Data: …………………….…
  (czytelny podpis)