Ten sklep powstał z użyciem oprogramowania PrestaShop™ open-source software.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej należy przeczytać i zaakceptować przedstawione warunki użytkowania. Korzystając ze strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków użytkowania. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy powstrzymać się od korzystania ze strony internetowej.

Niniejsza strona internetowa jest własnością Gabinetu Odnowy Biologicznej Mandragora i jej spółek powiązanych i podmiotów zależnych (dalej zwanymi wspólnie i oddzielnie „Mandragora”).

„Mandragora” sprawuje kontrolę nad niniejszą stroną internetową i obsługuje ją z terytorium Polski. Spółka nie gwarantuje, że informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są stosowne lub udostępnione w innych lokalizacjach. Strony internetowe spółki „Mandragora”, które dotyczą wybranych jurysdykcji są zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w tych jurysdykcjach. Nie udziela się gwarancji w przypadku stosowania danych zawartych na tych stronach w innych jurysdykcjach.

„Mandragora” może zmienić przedstawione warunki użytkowania w dowolnym momencie, bez dodatkowych wyjaśnień. Zmiany będą dostępne w sekcji „Nota prawna”. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian jest równoznaczne ze zgodą na te zmiany oraz pozostałą treść warunków użytkowania. W związku z tym należy okazjonalnie sprawdzać, czy nie pojawiły się uaktualnienia wersji warunków użytkowania.

„Mandragora” dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej informacje były prawidłowe i aktualne. Informacje te służą wyłącznie ogólnemu rozeznaniu w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowania. Zakres zastosowania oraz wpływ tych informacji ulega zmianie w zależności od konkretnych faktów, do których się odnoszą. W związku ze zmienną naturą praw, zasad i wytycznych, a także z zagrożeniami nierozerwalnie związanymi z komunikacją elektroniczną, w informacjach prezentowanych na niniejszej stronie internetowej mogą pojawić się opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości. Wszystkie informacje na niniejszej stronie internetowej są przedstawiane w aktualnej postaci (as is).

Należy dokonać samodzielnej oceny prawidłowości, kompletności i użyteczności wszystkich przedstawionych opinii, porad, usług oraz innych informacji. Wszystkie informacje zawarte na stronach prowadzonych przez podmiot Gabinetu Odnowy Biologicznej Mandragora są rozpowszechniane zgodnie z założeniem, że autorzy i osoby publikujące oraz przedstawiające treści nie wydają profesjonalnej opinii i nie udzielają profesjonalnych porad w zakresie kwestii prawnych, księgowych i innych oraz kwestiach dotyczących konkretnych faktów i zagadnień. W związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek formę wykorzystania wyżej wymienionych informacji. Szczegółową analizę poszczególnych przypadków musi przeprowadzić doradca danego podmiotu.

„Mandragora” dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swoich stron internetowych. Spółka nie gwarantuje jednak ich całkowitej dostępności i nie może być pociągana do odpowiedzialności w związku ze stratami poniesionymi w wyniku ograniczonej dostępności stron internetowych.

Korzystanie z niektórych elementów tej strony internetowej wymaga zalogowania z wykorzystaniem danych uwierzytelniających – identyfikatora użytkownika oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania i za zabezpieczenie urządzenia, aby uniemożliwić dostęp do konta osobom nieupoważnionym. Przede wszystkim nie należy ujawniać swojego hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem swoich danych logowania. W sytuacji, w której dojdzie do utraty lub kradzieży hasła lub do wykorzystania hasła przez osobę nieupoważnioną, należy natychmiast powiadomić o tym spółkę „Mandragora”.

„Mandragora” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku naruszenia lub utracenia poufności danych użytkownika. „Mandragora” nie ponosi odpowiedzialności za problemy i uszkodzenia wywołane obecnością wirusa komputerowego lub poprzez przesyłanie danych drogą elektroniczną.

Wykorzystanie przez „Mandragorę” danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest regulowane za pomocą Oświadczenia o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, podmiotów, którym są one udostępniane oraz praw użytkownika znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystając ze strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez „Mandragorę”, zgodnie z zasadami zawartymi na stronie.

„Mandragora” ma prawo do monitorowania każdego przesyłu danych w obrębie sklepu.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie:

(i) używać lub usiłować użyć „głębokiego linkowania”, „obrazu pamięci”, „robota”, „bota”, „pająka wyszukującego”, „zbieracza danych”, „kodu komputerowego” lub jakiegokolwiek innego automatycznego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu, funkcjonalności czy też metodologii lub procesu manualnego przebiegającego podobnie do procesów automatycznych do pozyskania, kopiowania i monitorowania jakiegokolwiek obszaru strony internetowej lub danych i treści, do których uzyskano dostęp za jej pomocą oraz wszystkich innych treści, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody administratora strony;

(ii) pozyskiwać lub usiłować pozyskać za pomocą jakichkolwiek środków żadnych materiałów lub informacji umieszczonych na stronie internetowej, które celowo nie zostały udostępnione publicznie poprzez publiczne wyświetlenie na stronie internetowej lub zamieszczenie widocznego łącza na stronie internetowej;

(iii) naruszać ograniczeń mechanizmów regulujących dostęp automatów do strony internetowej lub podejmować prób obejścia lub ominięcia dowolnego ze środków zastosowanych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do strony internetowej lub jej treści;

(iv) naruszać bezpieczeństwa strony internetowej lub usiłować uzyskać nieupoważniony dostęp do strony internetowej, danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z dowolnym serwerem „Mandragory” poprzez praktyki hakerskie, wydobywanie haseł lub za pomocą innych środków;

(v) zakłócać (lub usiłować zakłócić) poprawne działanie strony internetowej lub dowolnych działań prowadzonych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, co dotyczy uzyskiwania dostępu do wszystkich danych, treści lub innych informacji wcześniej, niż zostaną one publicznie udostępnione na stronie internetowej;

(vi) podejmować (lub podejmować próby podjęcia) jakichkolwiek działań, które – w wyłącznej opinii „Mandragory” – obciążają lub mogą obciążać w sposób nieuzasadniony lub nadmierny stronę internetową lub infrastrukturę „Mandragory”.

„Mandragora” zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu (między innymi) wszystkich informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej lub przedstawianych za jej pomocą i/lub wszystkich usług opisanych lub reklamowanych na niniejszej stronie internetowej, w tym gwarancji odnoszących się do naruszenia praw patentowych, praw autorskich lub innych praw osób trzecich.

„Mandragora” nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu urazów, strat, uszkodzeń lub wydatków wynikających z korzystania z niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony, do której odnośnik znajduje się na niniejszej stronie lub odsyłającej do niniejszej strony, w tym, bez ograniczeń, jakiejkolwiek utraty zysku, bezpośredniej, przypadkowej lub wynikowej straty. Ponadto „Mandragora” nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie własności lub, w szczególności, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę.

„Mandragora” dołożyła wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową w stanie wolnym od wirusów komputerowych i w konsekwencji zrzeka się odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie mienia lub, w szczególności, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę, która mogła powstać w wyniku przesłania lub pobrania wirusów komputerowych. „Mandragora” nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu, utratę danych, zmianę danych lub przestoje.